-
Kategorie

Produkt dodany do oferty

Zobacz oferty

xxxxxxx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.fortis.wroc.pl.

§ 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Fortis.pl działający pod adresem URL: www.fortis.wroc.pl jest prowadzony i stanowi własność  Przedsiębiorstwa FORTIS Sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000019502, REGON: 930511462, NIP: 899-010-66-63 (Sprzedawca).

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo FORTIS Sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław, tel. 71 367 67 35 , fax: 71 368 83 74, e-mail: fortis@fortis.wroc.pl

3. Sklep internetowy www.fortis.wroc.pl umożliwia przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży towarów oraz składanie za pośrednictwem Sklepu internetowego, drogą elektroniczną zapytań dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie oraz składania przez Klientów Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu Internetowego www.fortis.wroc.pl

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl

5. Każdy Klient Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.hurtowniaswiatla.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie posiadające dostęp do internetu z obsługą zapytań http/https/www (tj. smartfon, tablet, komputer osobisty),

b) urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie pozwalające na wyświetlenie treści strony internetowej w formie graficznej (przeglądarka internetowa),

c) aby strona wyświetlała się poprawnie oprogramowanie wymienione w punkcie powyżej powinno posiadać najnowszą wersję,

d) strona będzie się poprawnie wyświetlała na przeglądarkach opartych na silnikach w minimalnych wersjach:

-  Blink 537.36
-  Trident 5
-  Gecko 24
-  lub podobne

e) dodatkowo przeglądarka musi posiadać odblokowaną możliwość obsługi JavaScript i Cookies.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fortis.wroc.pl oraz sporządzić jego wydruk.

8. Katalog produktów dostępnych w Sklepie internetowym www.fortis.wroc.pl oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§ 2    DEFINICJE

1. Poniższe słowa i wyrażenia będą miały znaczenie następujące, chyba, że co innego wynika z kontekstu niniejszego Regulaminu:

1.1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo FORTIS Sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław,  Sąd Rejestrowy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000019502, REGON: 930511462, NIP: 899-010-66-63 (Sprzedawca).

1.2. Sklep, Sklep internetowy, Sklep internetowy www.fortis.wroc.pl – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem URL: www.fortis.wroc.pl

1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych czynności rejestracyjnych dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym www.fortis.wroc.pl (w tym również Konsument).

1.4. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Konto – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość składania zamówień po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu.

1.7. Logowanie – czynność poprzedzająca złożenie przez Klienta zamówienia. Dokonywane poprzez podanie adresu e-mail Klienta i ustanowionego przez Klienta podczas czynności rejestracji hasła.

1.8. Rejestracjajednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

1.9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy sprzedawcą a Klientem,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.


§ 3    WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.fortis.wroc.pl

1. W ramach serwisu www.fortis.wroc.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, o których mowa w § 1 ust. 3 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl i składanie zamówień na zakup wybranych Produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez Klienta jednorazowej Rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 8 pkt b poniżej.

3. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających z nim kontakt i właściwe dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego.

7. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl odbywa się poprzez:

a) zalogowanie się przez Klienta do swojego Konta na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu – Klient zalogowany,

b) wypełnienie formularza Klienta (podanie podstawowych danych niezbędnych do złożenia zamówienia), bez konieczności rejestracji (zakładania Konta) – Klient niezalogowany,

c) dokonanie wyboru Produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu Produktów dostępnych w Sklepie,

d) potwierdzenie dokonanego wyboru Produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do Sprzedającego z Konta Klienta,

e) Zdjęcia mają charakter informacyjny. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży. Klient powinien zapoznać się z opisem produktu i w przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub wysłać zapytanie na adres e-mail.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia jego hasła oraz loginu do Konta nieuprawnionym osobom trzecim, w tym w szczególności nieupoważnionym pracownikom
i współpracownikom.

10. Zaleca się, aby Klient wprowadził następujące środki ostrożności w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego:

a) Wprowadzanie hasła i loginu w sposób uniemożliwiający ich uzyskanie przez osoby nieuprawnione,

b) Nieujawnianie hasła i loginu osobom nieuprawnionym,

c) Niezapisywanie hasła i loginu,

d) Regularna zmiana hasła.

11. Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl Zamówienia na zakup wskazanych przez niego w formularzu zamówienia produktów jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

12. Klient zalogowany może dokonać zamówienia na towar niedostępny w magazynie (na zamówienie). W przypadku braku dostępności jedynie części towarów objętych zamówieniem Kupujący decyduje o sposobie realizacji zamówienia. Kupujący może wybrać jedną z trzech możliwości:

a) Przesłane będą jedynie towary dostępne w magazynie, przy czym pozostałe towary zostaną przesłane po skompletowaniu,

b) Przesłane zostaną jednorazowo wszystkie towary po skompletowaniu tych, które nie są dostępne w magazynie w chwili złożenia zamówienia,

c) Przesłane będą jedynie towary dostępne w magazynie, a Kupujący rezygnuje z zakupu tych towarów, które nie są dostępne w magazynie.

13. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o ewentualnej niedostępności towarów poprzez powiadomienia przesłane na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

14. Klient niezalogowany ma możliwość złożenia zamówienia wyłącznie na towary dostępne w magazynie w chwili składania zamówienia.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Klienta, bądź składania przez niego Zamówienia.

16. Po złożeniu Zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu
i dostępności zamówionych przez Klienta towarów.

17. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca potwierdzi w mailu wszystkie istotne elementy Zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych Produktów, ich cenę netto i brutto, dane Klienta, koszty i adres do wysyłki.

18. Po złożeniu przez klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w Sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu Zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

19. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, Sprzedawca potwierdzi dostępność Produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

20. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego, towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminach określonych w ust. 21, jednak nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy pomimo potwierdzenia dostępności Produktu, Sprzedawca nie będzie w stanie wysłać zamówienia w terminie określonym w ust.21, poinformuje Klienta o nowym terminie jego wysyłki.

21. Wysłanie przez Sprzedawcę zamówionego towaru w przypadku jego dostępności w magazynie nastąpi:

a) w dniu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia od Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji - w przypadku jego złożenia do godziny 10.00

b) w następnym dniu roboczym, po dniu w którym Kupujący otrzymał potwierdzenie od Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji - w przypadku jego złożenia po godz. 10.00

przy czym informacja o dostępności w magazynie jest wyświetlana na stronie danego produktu. Sprzedawca dokłada należytej staranności przy aktualizacji w/w informacji, jednak w celu jej potwierdzenia Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem internetowym.

22. Sprzedawca dostarczy zamówione towary kurierem. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną określone podczas procesu składania Zamówienia i w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi Klient.

23. Klient może odebrać towary osobiście, bez ponoszenia kosztów w następujących lokalizacjach:

  - Przedsiębiorstwo Fortis sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon (siedziba firmy-hurtownia/sklep)
    ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław

  - Galeria Wnętrz Domar (sklep)
    ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław

24. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

25. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest wraz z zamówionymi towarami.

26. Klient może dokonać zamknięcia Konta w ramach Sklepu internetowego, a tym samym zakończenia świadczenia usług przez Sklep internetowy, wysyłając wiadomość e-mail na adres fortis@fortis.wroc.pl lub przesyłając takie żądanie w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Fortis Sp. j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon (siedziba firmy-hurtownia/sklep),
ul. Nyska 59-61 50-505 Wrocław.

27. Zamknięcie Konta nie ma wpływu na obowiązek realizacji zamówień złożonych przez Klienta do chwili otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia w sprawie zamknięcia Konta.

28. Zamknięcie Konta nie ma wpływu na skuteczność złożenia kurierowi zlecenia na odbiór towarów lub opakowania, jeśli złożenie zlecenia miało miejsce do chwili otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia w sprawie zamknięcia Konta za wyjątkiem złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

29. Zamknięcie Konta nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, reklamację uważa się za skutecznie złożoną o ile została złożona do chwili otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o zamknięciu Konta.


§ 4    SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Płatność przez Klienta za zakupiony towar za pośrednictwem Sklepu internetowego, może być dokonana w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BNP Paribas S.A., numer rachunku:   69 1750 1064 0000 0000 3820 1301 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia
i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę,

b) za pomocą płatności online z wykorzystaniem platformy PayU, którą obsługuje PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (http://www.payu.pl), przy czym, w przypadku skorzystania z tej metody płatności, kupujący zostanie obciążony opłatą zgodną z cennikiem usług platformy PayU,

c) gotówką, przy odbiorze przesyłki kurierskiej za pobraniem z zakupionym towarem , przy czym, w przypadku wybrania tej formy płatności kupujący zostanie obciążony opłatą wyszczególnioną na stronie zamówienia,

d) gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Przedsiębiorstwa FORTIS Sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon,  ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław oraz w sklepie Galeria Wnętrz Domar, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław.

2. Brak płatności w formie przelewu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, uznawane będzie za odstąpienie od Umowyi rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

4. Każda z cen towarów w Sklepie internetowym jest podawana w dwóch wartościach: netto oraz brutto i stanowi cenę jednostkową wyrażoną w złotych polskich.

5. Ceny mogą różnić się w zależności od rodzaju użytkownika, posiadanych upustów i innych czynników.

6. Ceny towarów dostępnych w Sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofywania Produktów, wprowadzania nowych Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących        w sklepie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

7. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Klientów następuje chronologicznie, tzn. według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych szczególną formą sprzedaży, Klient ma prawo anulować Zamówienie lub zrealizować je na warunkach oraz z uwzględnieniem cen obowiązujących poza warunkami promocji i wyprzedaży.


§ 5    RĘKOJMIA. GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego towaru z tytułu: rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub gwarancji, jako dobrowolnego zobowiązania producenta.

3. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji oraz procedura rozpatrywania reklamacji przez producentów mogą się różnić i są każdorazowo określane przez producentów danego towaru
w załączonych do poszczególnych towarów kartach gwarancyjnych

4. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść gwarancji, działanie lub zaniechanie producenta towaru, w tym za wynik postępowania reklamacyjnego producenta.

5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz. 827).
Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z Umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres: Przedsiębiorstwo FORTIS Sp. j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

6. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

8. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.

9. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.

10. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanej przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej, oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności,
w terminie 2 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.


§ 6    ZWROTY

1. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży, jest Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(p.1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na pisemnym formularzu w terminie czternastu dni od dnia odbioru zakupionego towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami lub w częściach, od dnia odbioru ostatniej partii bądź części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powyższego oświadczeniana adres Sprzedawcy przed jego upływem. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza (oświadczenia) odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również sam spisać takie oświadczenie. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy

2. Wzór oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony nie później niż
14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, itp.), za wyjątkiem oryginału faktury sprzedaży (wystarczające w tym zakresie jest przesłanie kopii dowodu zakupu).

Na adres: Przedsiębiorstwo FORTIS Sp. j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław.

4. Zwracając towar Konsument jest zobowiązany wskazać sposób, w jaki dokonał zapłaty za przedmiotowy towar lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zwrot kwoty należności za zwracany towar przelewem bankowym wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata (załącznik nr 2).

5. Równowartość ceny zapłaconej przez Konsumenta za zwrócony towar oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), zostanie przekazana, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyrazi on zgodę rozliczenie za pomocą przelewu bankowego.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 7    DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych za pośrednictwem sklepu Umów.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych. Zbiór danych osobowych Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym, którego administratorem jest Sprzedawca został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Danych Osobowych.


§ 8    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.fortis.wroc.pl 
i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

b) skutki korzystania ze Sklepu Internetowego www.fortis.wroc.pl  przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.


§ 9    POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics system Web Beacon, Google AdWords oraz kody Facebooka.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies z portalu , www.fortis.wroc.pl poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się strony internetowej sklepu.

5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.

6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

7. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

9. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

10. Google AdWords, o którym mowa w pkt. 1, umożliwia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej przez Sklep z wykorzystaniem sieci AdWords oraz prowadzenie działań reklamowych kierowanych do użytkowników witryny z wykorzystaniem sieci reklamowej Facebook. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

11. Kody Facebooka, o których mowa w pkt. 1, umożliwiają ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej przez Sklep z wykorzystaniem sieci Facebook oraz prowadzenie działań reklamowych kierowanych do użytkowników witryny z wykorzystaniem sieci reklamowej Facebook.


§ 10    ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym dokonuje zakupu nowego produktu. Klienci , chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem: Przedsiębiorstwo FORTIS Sp. j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.


§ 11    POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.             Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.          o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego (dokonać zamknięcia Konta Klienta) w przypadku wystąpienia siły wyższej, zmiany obowiązujących przepisów mających zastosowanie do świadczenia usług przez Sklep internetowy oraz w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane Klientowi w formie elektronicznej na adres mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta.

4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego nie ma wpływu na realizację zamówień złożonych przez Klienta przed upływem okresu wypowiedzenia, w tym na złożenie kurierowi zlecenia odbioru przesyłki lub opakowania.

5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego nie ma wpływu na zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami reklamację uważa się za skutecznie złożoną o ile została złożona do momentu upływu okresu wypowiedzenia.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. Sprzedawca informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Przedsiębiorstwo FORTIS sp.j. Jerzy Karabon, Lidia Karabon, ul. Nyska 59-61, 50-505 Wrocław, tel. 71 333 85 09, fax: 71 368 83 74 , e-mail: fortis@fortis.wroc.pl

- Ja / My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) – niepotrzebne skreślić

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik nr 2: ZGODA NA ZWROT KWOTY ZA ZWRACANY TOWAR ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO

Niniejszym wyrażam zgodę na zwrócenie mi kwoty należności z tytułu zwrotu towaru: ……………………………………………………………………………… na rachunek bankowy o numerze:…………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres

Podpis

Data


Order ask confirmed